Gold, $/troy oz.: Naohiro Niimura
Gold, $/troy oz.201620172018
Actual1152.271303.051282.45
Forecast Statistic
Average128012621275
Min128012401260
Max128012901310
# of estimates158